Wo nakładnistwje a reparowanju kolesow wuknyli

Srjedu wotmě so na Serbskej wyšej šuli pućowanski dźeń. 6. lětnik wuži šansu a dojědźe sej do Budyšina. Tu wopytachu jako prěnje Ludowe nakładnistwo Domowiny. Tam wjedźeštaj sobudźěłaćerjej knjeni Mikławškowa a knjez Nuk  dohromady 26 šulerjow w dweju skupinomaj přez jednotliwe wotdźěle domu, kaž lektorat, redakciju Serbskich Nowin, rozšěrjenje, zhotowjenje a naposledk Smolerjec kniharnje. Mnoho prašenjow šulerjow sudopokaz zajima, tak wobwonjachu so, kelko knihow so wob lěto wudawa a kelko stronow móže kniha maksimalnje měć. Wosebje produkcija knihowwobdźělnikow jimaše. Zo móže so to tež přez wjele lět ćahnyć, jich jara přkwapi. 

Dale wjedźeše puć na Róžowu do kolesowarskeho wobchoda Räderei. Kak reparuju skóncowane koleso? Kelko płaći poprawom dobre koleso? Kotre koleso trjebaš za kotru přiležnosć? Na wšitke tute prašenja a wjele dalšich dóstachu šulerjo wotmołwu. Nimo toho mějachu tež hnydom składnosć so praktisce wuspytać a hadźicu skóncowaneho kolesa měnjeć. 

Naposledk njesmědźeše wězo tež swobodny čas na hodownych wikach a w měsće pobrachować. W Serbskej kulturnej informaciji SKI so hižo prěnje hodowne dary kupjachu. Wuspěšny pućowanski dźeń za wšitkich šulerjow. Zapłać Bóh nakładnistwa sobudźěłaćerjam wobchoda Räderei.

Waš 6.lětnik1000034741