Foto von Kelly Sikkema auf Unsplash

Hudźbny projek 10. lětnika

Dnja 11.12 wopyta spěwny pedagoga a trenar stresoweho managementa Uwe Hiob hudźbny kurs 10 lětnika. Wón pokaza nam w prěnich 90 mjeńšinach zwučowanja kak naš hłós prawje zasadźimy, prawe ćělne dźerženje namakamy a što w stresowych situacijach činić móžemy. Zwučowanja kaž stejenska noha, kiž nam pomha w stresowych situacijach měrnje dychać a zwučowanje palc horje, kiž nam w strachu pomhać dyrbi, zo do so wěrimy z nim zhromadnje přewjedźechmy. W dalšich 90 mjeńšinach pokaza Uwe nam wšelake dychanske zwučowanja, so zhromadnje z nami za spěwa a artikulaciske zwučowanja přewjedźe. Zhromadnje z nim čitachmy tak mjenowane jazykłamate hrónčko z tym ćežišćom, zo dyrbješe jazyk na njebjeskowej kóšći ležo wostać. Potym spěwachmy z Uwom hromadźe spěw „Alles nur geklaut“ wot princow, kiž smy sej do toho wupytali,  knj. Bjarš nas na swojej gitarje přewodźěše. Jako posledne zwučowanje spěwaše kóždy šuler prěnju štučku spěwa sam a so z tym přewinje před cyłej rjadownju spěwać. Na kóncu tutych dohromady 180 mjeńšin treninga za dušu a hłós so šulerjo z wulkim aplawsom pola Uwa podźakowachu.

Wukubłanske lěhwo na wujednawarja zwadow

Wukubłanske lěhwo na wujednawarja zwadow

Wot 25. – 27.09.2023 přebywachu štyri šulerki a šulerjo 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy we wosebitym wukubłanskim lěhwje w Papstdorfje w Sakskej šwicy. Tam wukubłachu so na wujednawarja zwadow, zo bychu sobušulerjam pomhali, konflikty wujednać a samostatnje rozrisać. Je to wosebity peer-to-peer přistup, kotryž wukmani dźěći, rozestajenja bjez pomocy dorosćenych rjadować. W měšanych skupinach wuknychu na přikład, što konflikty wučini, što wjedźe mjez čłowjekami k njedorozumjenjam, kak móža tym zadźěwać a kak hodźi so napjata situacija z wotpowědnej komunikaciju pozitiwnje wobwliwować. Program bě naročny a žadaše sej wot dźěći dobru disciplinu a wutrajnosć. Wotměnu skićachu skupinske hry a zwučowanja. Na kóncu wukubłanja złožichu ertne pruwowanje a smědźachu so přez wopismo wjeselić. Šulska socialna dźěłaćerka Franciska Šnablowa dźěći w lěhwje přewodźeše. Wona wjedźe projekt na šuli dale.

Foto von Kelly Sikkema auf Unsplash

Kedźbu! Šulerska dopomoc startuje 27. nowembra

W tutym tydźenju startuje šulerska dopomoc! (wot 27.11.2023)
In dieser Woche startet die Schülernachhilfe! (ab dem 27.11.2023)


matematika       5. – 7. lětnik          wutoru, 8. hodźina
matematika      8. – 10. lětnik         štwórtk, 8. hodźina  
jendźelšćina      5. – 7. lětnik          štwórtk, 8. hodźina
jendźelšćina      8. – 10. lětnik        wutoru, 8. hodźina
chemija             8. – 10. lětnik        póndźela 8. hodźina
fyzika                6. – 8. lětnik          póndźela 8. hodźina (dwutydźeńsce)
                         9.-10. lětnik           póndźela 8. hodźina (dwutydźeńsce)
rušćina              6. – 8. lětnik          wutoru 8. hodźina
                         9. – 10.lětnik         štwórtk 8. hodźina

 

Přejemy wam wuspěch a wjeselo!